งานการเงินและพัสดุ

นางจริยา วงค์ตุ้ย

นักวิชาการเงินและบัญชี   

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี   

นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม

นักวิชาการพัสดุ  

งานการเงินและพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นางจริยา วงค์ตุ้ย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปารดา เรือนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”