งานการเงินและพัสดุ

นางจริยา วงค์ตุ้ย

นักวิชาการเงินและบัญชี   

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี   

นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม

นักวิชาการพัสดุ  

งานการเงินและพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นางจริยา วงค์ตุ้ย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปารดา เรือนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป