งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์

นักวิชาการศึกษา

นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์

นักวิชาการศึกษา

นายศรัณยู พิชัยยา

นายสิงหา เกล็ดพงษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาววีรวรรณ นามจิต

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุนิสา สุวรรณ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิรพรรณ สำเภาพันธ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกรรณิการ์ เงินดี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุวรรณา ทันแก้ว

นักวิชาการศึกษา

นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอนุกูล สุตโสม

นักวิชาการสาธารณสุข

งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

 • นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล
 • นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์
 • นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์  
 • นายศรัณยู พิชัยยา
 • นายสิงหา เกล็ดพงษา
 • นายณัฐพงษ์ กีพงษ์
 • นายอนุกูล สุตโสม
 • นางสาววีรวรรณ นามจิต  
 • นางสาวสุนิสา สุวรรณ
 • นางสาวจิรพรรณ สำเภาพันธ์
 • นางสาวกรรณิการ์ เงินดี
 • นางสาวสุวรรณา ทันแก้ว
 • นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ
 • 054-466-666
 • 3458

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”