งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางจิราพร ขำจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

นายจาตุรนต์ กัณทะธง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล

นักวิทยาศาสตร์

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม

นักวิทยาศาสตร์

นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยะพร พิมพาแสง

นักวิทยาศาสตร์


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”