งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางจิราพร ขำจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

นายจาตุรนต์ กัณทะธง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล

นักวิทยาศาสตร์

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม

นักวิทยาศาสตร์

นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยะพร พิมพาแสง

นักวิทยาศาสตร์