งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์.

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การเสนอซืื้อ การคัดเลือกผู้ขาย การดทำสัญญา การจัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง การจัดการข้อมูลหลักผู้ขาย
การตรวจรับงาน การคืนหลักประกันสัญญา การริบหลักประกันสัญญา.

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่ รายการ Download
1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 Download
2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 Download

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับรายการDownload
1ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาแพทย์แผนจีน คณะแพทย์ศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Download
2ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบ 2561 จำนวน 6ชุด (135 รายการ) คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download

ประกาศร่าง TOR

ลำดับรายการDownload
1ร่างประกาศประกวด ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ด้งวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Download
2ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 ชุด (135 รายการ) คณะแพทย์ศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)Download

ประกาศราคากลาง

ลำดับรายการDownload
1ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่ารถยนต์แบบ 4 ประตู เครื่องดีเซล (รถตรวจการณ์) ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 โดยวิธีพิเศษDownload
2ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ยูนิตทำฟันDownload
3ประกาศราคากลาง จัดจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแพทยศาสตร์Download
4ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ)Download

Form_งานพัสดุ

ลำดับรายการDownload
1ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (คณะ)Download
2ใบยืมครุภัณฑ์Download
3ตัวอย่างการทำรายงานผลe-bidding (กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว)Download
4ตัวอย่างการทำรายงานผลe-biddingDownload
5ตัวอย่างรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงDownload
6ตารางจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500,000.-Download
7ตารางจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000.-Download
8 แผนครุภัณฑ์ จัดซื้อเกิน 100,000 บาท สิ่งก่อสร้าง 2,000,000 บาทDownload
9รายงานขอซื้อขอจ้างไม่เกิน 100,000 บาท มพ.กค.02Download
10ใบเสนอขอซื้อขอจ้างไม่เกิน 500,000 บาท มพ.กค.01Download
11แบบตารางแสดงราคากลางของ ปปช.Download
12แบบฟอร์มใบเสนอราคาซื้อ (แบบสอบราคา, ประกวดราคา, E-Auction)Download

นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ติดต่อ:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 2 ห้อง MD1201
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 3315
Fax. 0 5446 6690

นางสาวปารดา เรือนทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 2 ห้อง MD1201
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 3315
Fax. 0 5446 6690


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”