งานสารบรรณ ธุรการ

นางแสงจันทร์ อินทะนัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์ หล่อวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์    

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์    

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์

นักวิชาการศึกษา

งานสารบรรณ

จองห้องประชุม

งานยานพาหนะ

งานไปรษณีย์

งานสาธารนูปโภค

งานธุรการ

งานสารบรรณ ธุรการ

1. ลงทะเบียนรับหนังสือ
2. ลงทะเบียนหนังสือส่งไปถึงหน่วยงานภายใน
3. ลงทะเบียนรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน
4. ลงทะเบียนรับหนังสือการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
5. แจ้งเวียนหนังสือ
6. จัดทำสำเนาเอกสาร
7. เก็บแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้อง
8. พิมพ์และโต้ตอบหนังสือราชการ
9. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการสารบรรณกลาง
10. ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ
11. รวบรวมเอกสารรายงานการส่งไปรษณีย์
12. ปิดประกาศหนังสือราชการของงานสารบรรณ
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
14. ลงทะเบียนรับใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง และอื่นๆ


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”