จำนวนบุคลากรทั้งหมด

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

อาจารย์ 70 คน

นายแพทย์ 21 คน

ผู้ชวยสอน 16 คน

นักวิชาการศึกษา 14 คน

นักวิทยาศาสตร์ 8 คน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน

เภสัชกร 1 คน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน

บุคลากร 1 คน

รองศาสตราจารย์ 1 คน

พนักงานขับรถยนต์ 1 คน

พนักงานเปล 1 คน

นักวิชาการพัสดุ 1 คน

นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน

นักกายภาพบำบัด 1 คน

นักการแพทย์แผนไทย 1 คน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน

ทันตาภิบาล 1 คน

ผู้ช่วยคณบดี 1 คน

ศาสตราจารย์ 1 คน

นักเทคนิคการแพทย์ 1 คน

 • อาจารย์             
 • นายแพทย์            
 • ผู้ชวยสอน             
 • นักวิชาการศึกษา             
 • นักวิทยาศาสตร์ 
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 • พยาบาล 
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 • เภสัชกร 
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 • บุคลากร 
 • รองศาสตราจารย์ 
 • พนักงานขับรถยนต์ 
 • พนักงานเปล 
 • นักวิชาการพัสดุ 
 • นักวิชาการสาธารณสุข 
 • นักกายภาพบำบัด 
 • นักการแพทย์แผนไทย 
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 • ทันตาภิบาล 
 • ผู้ช่วยคณบดี 
 • ศาสตราจารย์ 
บุคลากร สายวิชาการ
บุคลากร สายบริการ
จำนวนนิสิต