ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel.054-466-666 ต่อ 3313-3318
Fax. 054-466-698

 

เบอร์โทรหน่วยงานภายใน

ลำดับ หน่วยงาน เบอร์ภายใน
1 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศ.นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง) 3316
2 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม) 3314
3 รองคณบดีฝ่ายการแพทย์แผนตะวันออก (ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี) 3047
4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการสาธารณสุข (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี) 3236
5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ (ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่) 3236
6 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์) 3236
7 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน (ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์) 3235
8 เลขานุการ(หน้าห้องคณบดี) 3318
9 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 3304
10 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3309
11 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 3047
12 สาขาวิชาอนามัยชุมชน 3234
13 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 3233
14 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3236
15 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 3234
16 งานธุรการ 3313
17 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3313
18 งานบริการการศึกษา 3458
19 งานวิจัยและบริการวิชาการ 3458
20 งานกิจการนิสิต 3458
21 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3459
22 งานนโยบายและแผน 3315
23 งานการเงินและพัสดุ 3315
24 งานพัฒนาบุคลากร 3313
25 ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 3596
รองหัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 3595
งานเวชระเบียนศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 3590
งานพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 3591
งานการเงิน ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 3594
26 คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3683
27 คลินิกการแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 3074

 


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”