ประวัติ ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ประวัติคณบดี

การศึกษา/เกียรติบัตร

2008-2551

FRCP (London)

FRCP (London)
Fellow of Royal College of Physicians of London, United Kingdom

2006 - 2549

FAFPM (Malaysia)

FAFPM (Malaysia)
Fellow, Academy of Family Physicians of Malaysia

2005 - 2548

FRCP (Edin)

FRCP (Edin)
Fellow of Royal College of Physicians of Edinburgh, United Kingdom

2005 - 2548

แพทยสภา

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรมเฉพาะสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (กรณีพิเศษ) แพทยสภา (ราชวิทยาสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย)

การศึกษา/เกียรติบัตร

1983-2526

Mahidol

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
แพทยสภา (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

1981-2524

Mahidol

ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1980-2523

โรงพยาบาลหาดใหญ่

ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด
โรงพยาบาลหาดใหญ่

1977-2520

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งวิชาการ

 • 2524 ถึง 2531 ตำแหน่ง อาจารย์
 • 2531 ถึง 2534 ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • 2534 ถึง 2553 ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 • 2553 ถึง ปัจจุบัน ตำแหน่ง ศาสตราจารย์

2526 ถึง ปัจจุบัน

ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย

2533 ถึง ปัจจุบัน

สมาคมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

2538 ถึง ปัจจุบัน

Medical Society for the Study of Sexually Transmitted Diseases (MSSVD), UK

2539 ถึง ปัจจุบัน

International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI, formerly, International Union against Venereal Diseases and Treponematoses – IUVDT)

2544 ถึง ปัจจุบัน

Honorary Member, Himalayan Association against STIs and AIDS (HASTI-AIDS)”

2544 ถึง ปัจจุบัน

International Society for Sexually Transmitted Diseases Research (ISSTDR)

2544 ถึง ปัจจุบัน

Asian College of Sexual Health (ACOSH)

2544 ถึง 2546

International Society for the Study of Sexual Medicine (ISSSM)

2545 ถึง ปัจจุบัน

Asia Oceania Federation for Sexology (AOFS)

2546 ถึง ปัจจุบัน

World Association for Sexual Health (WAS)
(formerly, World Association for Sexology)

2549 ถึง ปัจจุบัน

Academy of Family Physicians of Malaysia (AFPM)

การทำงาน/ประสบการณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • 2555 ถึง 2557 รองคณบดี
 • 2557 ถึง 2558 รองคณบดีฝ่ายวิจัย สาขาแพทยศาสตร์
 • 2561 ถึง ปัจจุบัน คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • 2555 ถึง ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • 2528 ถึง 2549 หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • 2533 ถึง 2541 หัวหน้าภาควิชา
  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • 2535 ถึง 2549 หัวหน้าหน่วยบริการให้คำปรึกษา ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • 2541 ถึง 2549 หัวหน้าสายบริการ (สายที่ 1) ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • 2541 ถึง 2549 กรรมการวิจัย
  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • 2541 ถึง 2549 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • 2541 ถึง 2549 กรรมการประกันคุณภาพ
  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 • 2543 ถึง 2550 กรรมการประจำรายวิชา 388-361 วงจรชีวิตมนุษย์
 • 2543 ถึง 2550 กรรมการประจำรายวิชา 311-261 ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์
 • 2544 ถึง 2549 กรรมการกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2549 ประธานกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 22 (16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2549) 
 • 2549 ถึง 2551 หัวหน้าภาควิชา
  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • 2551 ถึง 2555 ผู้จัดการ กองทุนวิจัย 
 • 2551 ถึง 2555 รองคณบดีฝ่ายวิจัย สาขาแพทยศาสตร์ 

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

2533 ถึง 2537

อนุกรรมการด้านพัฒนากำลังคน

2533 ถึง 2549

กรรมการบริหาร

2535 ถึง 2537

ประธานอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก

2537 ถึง 2547

ประธานอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคคลและวางแผน

2539 ถึง 2547

อนุกรรมการจุลสาร Obstetrics and Gynecology Bulletin

2539 ถึง 2547

อนุกรรมการวารสาร Thai Journal of Obstetrics and Gynecology

2541 ถึง 2543

อนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก

2547 ถึง 2549

ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

2553 ถึง 2555

กรรมการบริหาร

2553 ถึง 2555

ประธานอนุกรรมการจริยธรรม

2556 ถึง ปัจจุบัน

รองประธานอนุกรรมการจริยธรรม

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.การทำงาน/ประสบการณ์
2537 ถึง2538อุปนายก 2
2539 ถึง 2542อุปนายก 1
2543 ถึง 2544อุปนายก 2
2545 ถึง 2546ประธานวิชาการ
2547 ถึง 2548อุปนายก 1
2549 ถึง 2552อุปนายก 2
2553 ถึง 2554อุปนายก 1
2534 ถึง 2537ผู้อำนวยการ หลักสูตรการอบรมนานาชาติ International STDs/AIDS Diploma Course
(หลักสูตร 4 สัปดาห์)
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2534 ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 16 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ถึง 30 กันยายน 2535 กันยายน พ.ศ. 2535
ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 14 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ถึง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 26 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 7 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 19 คน
2538ที่ปรึกษา หลักสูตรการอบรมนานาชาติ International STDs/AIDS Diploma Course
ครั้งที่ 5 วันที่ 6 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 11 คน

 

กลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์แห่งประเทศไทย Consortium of Thai Training Institutes for Sexually Transmitted Diseases and AIDS (COTTISA)

พ.ศ.การทำงาน/ประสบการณ์
2539ปรึกษา หลักสูตรการอบรมนานาชาติ International STDs/AIDS Diploma Course
ครั้งที่ 6 วันที่ 4 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 16 คน
2539 ถึง 2542เลขาธิการ
2540 ถึง 2546ผู้อำนวยการ หลักสูตรการอบรมนานาชาติ International STDs/AIDS Diploma Course
ครั้งที่ 7 วันที่ 5 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 16 คน
ครั้งที่ 8 วันที่ 2 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 8 คน
ครั้งที่ 9 วันที่ 1 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 9 คน
ครั้งที่ 10 วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 24 คน
ครั้งที่ 11 วันที่ 5 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 29 คน
ครั้งที่ 12 วันที่ 4 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 28 คน
ครั้งที่ 13 วันที่ 3 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 43 คน
2543ประธานกรรมการเฉพาะกิจเสนอตัวประเทศไทยต่อ Executive Committee,
International Union against Sexually Transmitted Infection (IUSTI),
Asia Pacific, 13 – 15 October 2000, Chandigarh, India
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
13th IUSTI, Asia Pacific Congress, Chiangmai, 2004 เป็นผลสำเร็จ
2544ประธานกรรมการเฉพาะกิจเสนอตัวประเทศไทย ต่อ Executive Committee, World IUSTI,
24 – 27 June 2001, Berlin, Germany เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
9th International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI)
World Congress, Bangkok, 2005 เป็นผลสำเร็จ
2544 ถึง 2547ผู้อำนวยการ หลักสูตรฟื้นฟูวิชาการนานาชาติ International Refresher Course
on Sexual Health (หลักสูตร 3 วัน) ปีละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4
2545ประธานกรรมการเฉพาะกิจเสนอตัวประเทศไทยต่อ Executive Committee,
Asia Oceania Federation of Sexology (AOFS), 14 – 17 November 2002,
Singapore เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asia Oceania Congress
of Sexology (AOCS), Bangkok, 2006 เป็นผลสำเร็จ
2547 ถึง 2549เลขาธิการ
2547 ถึง 2554รองผู้อำนวยการ หลักสูตรนานาชาติ International STDs/AIDS Diploma Course
ครั้งที่ 14 วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 12 คน
ครั้งที่ 15 วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 25 คน
ครั้งที่ 16 วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 16 คน
ครั้งที่ 17 วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 23 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 21 คน
ครั้งที่ 18 วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 21 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 16 คน
ครั้งที่ 19 วันที่ 2 ถึง 27 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 25 คน
ครั้งที่ 20 วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 23 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงพยาบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 2 คน

แพทยสภา

พ.ศ.การทำงาน/ประสบการณ์
2536 ถึง 2538อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
หนังสือที่ พส 011/242 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
2540อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการรักษาพยาบาล
ประกาศแพทยสภาที่ 37/2540 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2540
2541คณะทำงานโครงการจัดทำแนวทางการบริการเวชกรรมป้องกันคลินิกในประเทศไทย
หนังสือที่ วปค 158/2541 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2541
2542อนุกรรมการและเลขานุการแก้ไขประกาศแพทยสภา
เรื่องมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์
ประกาศแพทยสภาที่ 52/2542 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542
2542อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการรักษาพยาบาล
ประกาศแพทยสภาที่ 44/2542 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542
2542อนุกรรมการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน หนังสือที่ พส 014/ว/08 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542
2544อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการรักษาพยาบาล
ประกาศแพทยสภาที่ 43/2544 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.การทำงาน/ประสบการณ์
2541คณะทำงานบัญชียาหลักแห่งชาติ
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติที่ 2/2541 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2541
2541กรรมการปรับปรุงแผนการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำสั่งกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขที่ 120/2540 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2540
2543ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความเห็นทางคลินิกสำหรับการวิจัยสมุนไพรต้านเอดส์ ต่อคณะกรรมการวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือที่ สธ 0512/6026 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2543
2543คณะทำงานจัดทำรูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย
คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขที่ 422/2543 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
2544ที่ปรึกษาการพิจารณาโครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือที่ สธ 0314/วจ/24 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2544
2544ประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 568/2544 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
2544กรรมการโครงการพัฒนาระบบบริการและติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในเขต 12 จังหวัดสงขลา
หนังสือที่ สธ 0429.3/158 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2544
2545กรรมการปรับปรุงแผนการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำสั่งกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขที่ 500/2545 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
2549คณะทำงานปรับปรุงคู่มือมาตรฐานและผังภาพการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.2549
คำสั่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่ 237/2549
ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549

การทำงาน/ประสบการณ์

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543 ถึง 2547
นายก
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 ถึง 2554
นายก
สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ronald Neely
นายก

International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI),
World & Asia Pacific

Executive Committee World IUSTI

2542 ถึง 2549

Regional Director IUSTI Asia Pacific

2542 ถึง 2549

International Scientific Committee การประชุมวิชาการนานาชาติ 11th IUSTI Asia Pacific Congress 2000, Chandigarh, India วันที่ 13 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2543

2543

International Scientific Committee การประชุมวิชาการนานาชาติ 12th IUSTI Asia Pacific Congress 2002, Beijing, China วันที่ 24 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2545

2545

International Scientific Committee การประชุมวิชาการนานาชาติ 18th IUSTI Europe Congress 2002, Vienna, Austria วันที่ 12 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2545

2545

International Scientific Committee การประชุมวิชาการนานาชาติ 8th IUSTI World Congress 2003, Punta del Este, Uruguay วันที่ 2 ถึง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546

2546

Chair, International Scientific Committee การประชุมวิชาการนานาชาติ 13th IUSTI AP Congress 2004, Chiangmai, Thailand วันที่ 6 ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

2547

Chair, International Scientific Committee การประชุมวิชาการนานาชาติ 9th IUSTI World Congress 2005, Bangkok, Thailand วันที่ 15 ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

2548

Senior Counselor World IUSTI

2550 ถึง 2553

International Society for Sexually Transmitted Diseases Research (ISSTDR)

 • 2544 ถึง 2550 Board of Director
 • 2546 International Scientific Committee การประชุมวิชาการนานาชาติ 15<sup>th</sup> ISSTDR Congress 2003, Ottawa, Canada วันที่ 27 ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
 • 2548 International Scientific Committee การประชุมวิชาการนานาชาติ 16th ISSTDR Congress 2005, Amsterdam, The Netherlands วันที่ 10 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

Asian College of Sexual Health (ACOSH)

 
2544 ถึง 2550Treasurer
2547 ถึง 2548

Course Director การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
International Workshop on Sexual Dysfunction, Bangkok,
Thailand (2-day workshop)
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 21 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2548 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
แพทย์นานาชาติเข้าอบรม 28 คน

World Association for Sexual Health (WAS)

(WCS) 2003

International Scientific Committee การประชุมวิชาการนานาชาติ 16th World Congress of Sexual Health (WCS) 2003, Havana, Cuba วันที่ 10 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2546

International Expert

International Expert การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Workshop of Promotion of Sexual Health: Advancing Sexual Health in the Millennium, 2006 Oaxaca, Mexico วันที่ 1 ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

Advisory Committee

Advisory Committee

Asia Oceania Federation for Sexology (AOFS)

Advisory Committee

Advisory Committee

President Elect

President Elect

(AOCS)

President, Organizing Committee Chair, International Scientific Committee การประชุมวิชาการนานาชาติ 9th Asia Oceania Congress of Sexology (AOCS), 2006 Bangkok, Thailand วันที่ 1 ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

President

President

Indian Association for the study of Sexually Transmitted Diseases and HIV/AIDS (IASSTD & AIDS)

2549

Course Faculty and Curriculum Development Consultant การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
Interim Workshop on Design of the Certificate Course for STI, IAASSTD & AIDS meeting, 2006
ณ เมือง Chennai ประเทศ India
วันที่ 27 ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

2549 ถึง 2550

Course Faculty and Examiner
หลักสูตรการอบรมนานาชาติ STI Certificate
(หลักสูตร 9 วัน) ครั้ง 1 วันที่ 1 ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ณ เมือง Chennai ประเทศ India
แพทย์อินเดียเข้าอบรม 21 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ณ เมือง Chennai ประเทศ India
แพทย์อินเดียเข้าอบรม 26 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม พ.ศ. 2550
ณ เมือง Chennai ประเทศ India
แพทย์อินเดียเข้าอบรม 21 คน

2544 ถึง 2555
Honorary advisor

2540 ถึง 2550
Editorial Board

2546 ถึง 2557
Co-editor

2540 ถึง 2550
Editorial Board

2549 ถึง 2557
Editor, Southern Region

2551 ถึง 2555
Editorial Board

2549 ถึง 2557
Editor, Southern Region

2555 ถึง 2556
บรรณาธิการ

2555 ถึง 2558
กองบรรณาธิการ

2558 ถึง ปัจจุบัน
บรรณาธิการ

2558 ถึง ปัจจุบัน
บรรณาธิการ

2558 ถึง ปัจจุบัน
บรรณาธิการ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
1วีระพล  จันทร์ดียิ่ง. ภาวะช่องคลอดยื่นปลิ้นภายหลังการตัดมดลูก – รายงานผู้ป่วย 1 ราย. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2529;4(4):328-30.
2วีระพล จันทร์ดียิ่ง, สนทิศ สุทธิจำรูญ, สุธรรม ปิ่นเจริญ, วิสุทธิ์ อนันต์สกุลวัฒน์. ปากมดลูกอักเสบแบบปนหนอง – กฎเกณฑ์ในการวินิจฉัยและรักษาด้วยยาไมโนไซคลิน. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2529;4(2):107-111.
3วิสุทธิ์ อนันต์สกุลวัฒน์, วีระพล จันทร์ดียิ่ง, สนทิศ สุทธิจำรูญ. ภาวะเลือดจางจากโรคไขกระดูกฝ่อในหญิงตั้งครรภ์. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2529;6(4):391-396.
4วีระพล จันทร์ดียิ่ง, สนทิศ สุทธิจำรูญ. ช่องคลอดอักเสบแบบไม่จำเพาะ – กฎเกณฑ์ในการวินิจฉัยและรักษาด้วยยาเมโทรนิดาโซล. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2530;5(2):160-164.
5วีระพล จันทร์ดียิ่ง, สนทิศ สุทธิจำรูญ. การใช้ยาไมโนไซคลินรักษาปากมดลูกอักเสบแบบปนหนอง. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2530;5(4):391-394.
6สนทิศ สุทธิจำรูญ, วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ก้อนทูมที่รังไข่ในหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2531;6(1):17-20.
7Sutthijumroon S, Chandeying V. Clinical evaluation of ofloxacin in asymptomatic lower urinary tract infection. J Infect Dis Antimicrob Agents. 1988;5:184‑186.
8Tungphaisal S, Sutthijumroon S, Chandeying V. Ofloxacin in treating nongonococcal urethritis. J Infect Dis Antimicrob Agents. 1988;5:180‑183.
9วีระพล จันทร์ดียิ่ง, สนทิศ สุทธิจำรูญ. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาเมโทรนิดาโซลกับออนิดาโซลในการรักษาช่องคลอดอักเสบแบบไม่จำเพาะ. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2532;5(3):270-274.
10Sutthijumroon S, Tungphaisal S, Chandeying V. Treatment of mucopurulent cervicitis with doxycycline. Thai J Obstet Gynaecol. 1989;1:21‑24.
11Tharavanich S, Chandeying V, Sutthijumroon S, Tungphaisal S. AIDS antibodies screening test in high‑risk population of southern Thailand. Thai J Obstet Gynaecol. 1989;1:7‑10.
12Sutthijumroon S, Tungphaisal S, Chandeying V. Endometriosis during pregnancy: Report of 3 cases. J Med Assoc Thai. 1989;72:284‑287
13Chandeying V, Sutthijumroon S, Tungphaisal S. Evaluation of ofloxacin in the treatment of mucopurulent cervicitis: Response of chlamydia‑positive and chlamydia‑negative forms. J Med Assoc Thai. 1989;72:331‑337
14Chandeying V, Sutthijumroon S, Tungphaisal S. Merkel cell carcinoma of the vulva: A case report. Asia‑Oceania J Obstet Gynecol. 2532;15:261‑265.
15Chandeying V, Sutthijumroon S, Tungphaisal S. Oral medroxyprogesterone in the treatment of dysfunctional uterine bleeding: A preliminary report. Thai J Obstet Gynaecol. 1989;2:91‑96.
16Tungphaisal S, Chandeying V, Sutthijumroon S, Aeuwpadung S. Sublingual buprenorphine and pethidine for immediate postoperative pain relief in major gynecologic surgery: A comparative study. J Med Assoc Thai. 1989;72:150‑153.
17Tungphaisal S, Pinjareon S, Chandeying V, Sutthijumroon S, Mitranun W. Incidental appendectomy at cesarean section: A prospective study. J Med Assoc Thai. 1989;72:633‑637.
18Tungphaisal S, Chandeying V, Sutthijumroon S, Krisanapan A. KAP on sexual behavior, contraception, and STD prevention among some Hat Yai teenagers. Thai J Obstet Gynaecol. 1989;1:109‑114.
19สวนันท์ ธาระวานิช, วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ความชุกของพาหะโรคไวรัสตับอักเสบบีในหญิงอาชีพพิเศษ. วารสารโรคติดต่อ. 2532;15(3):269-276.
20สมชาย ทั้งไพศาล, เอื้อมพร กฤษณะพันธุ์, วีระพล จันทร์ดียิ่ง, สนทิศ สุทธิจำรูญ, พิเชฐ อุดมรัตน์. การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทางเพศและการคุมกำเนิดของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2532;7(4):341-349.
21Chongsuvivatwong V, Patamasucon P, Chandeying V, Chanvitan P. Hepatitis B insurance for the newborn. (letter) Lancet. 1989;2:249‑250.
22Buranawarodomkul P, Chandeying V, Sutthijumroon S. Seven day metronidazole versus single dose tinidazole as therapy for nonspecific vaginitis. J Med Assoc Thai. 1990;73:283-287
23Sutthijumroon S, Chandeying V, Tungphaisal S. Efficacy of cefoxitin for the prevention of postoperative infection in abdominal hysterectomy. Asia‑Oceania J Obstet Gynecol. 1990;16(4):347‑351.
24ปิยะรัตน์ สินพิศุทธิ์, วีระพล จันทร์ดียิ่ง, สนทิศ สุทธิจำรูญ, สมชาย ทั้งไพศาล, ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคเอดส์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคในหญิงอาชีพพิเศษ เขตอำเภอหาดใหญ่และปาดังเบซาร์. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2533;8(3):283-286.
25Chandeying V, Sutthijumroon S, Tungphaisal S. The comparison of three different nimorazole regimens in the treatment of bacterial vaginosis. Asia‑Oceania J Obstet Gynecol. 1991;17:131‑134.
26Tungphaisal S, Chandeying V, Sutthijumroon S. Postmenopausal sexuality in Thai women. Asia‑Oceania J Obstet Gynecol. 1991;17:143‑136.
27ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์, เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา, พิเชฐ อุดมรัตน์, วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ผลของโครงงานให้ความรู้โรคเอดส์สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, จังหวัดสงขลา. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2534;9:175‑182.
28Chandeying V, Sutthijumroon S, Tungphaisal S, Ubolcholket S, Stoeckel J. Female commercial sex workers and AIDS: A survey of knowledge, attitudes and practice. Venereology. 1992;5:5‑9.
29Chandeying V, Sutthijumroon S, Tungphaisal S, Ubolcholket S, Stoeckel J. The effect of group education and peer counsellor on improving knowledge, attitudes and practice about AIDS risk reduction among female commercial sex workers in Thailand. Venereology. 1992;5:76‑81
30Tintara H, Sutthijumroon S, Chandeying V, Tungphaisal S. Paraurethral vaginal leiomyoma: A case report. Thai J Obstet Gynaecol. 1992;4:59-62.
31Tungphaisal S, Chandeying V, Sutthijumroon S, Krisanapan O. Symptomatology and hormonal levels among Thai women with natural menopause. J Med Assoc Thai. 1992;75(12):697-703
32Leetanaporn R, Chandeying V, Tungphaisal S. The efficacy of oral clindamycin in the treatment of bacterial vaginosis. Thai J Obstet Gynaecol. 1994;6:91-99.
33Suntharasaj T, Leetanaporn R, Promsalee S, Chandeying V. Indications of AIDS prevention among vocational students in Songkhla. Thai J Obstet Gynaecol. 1994;6:107-116.
34Supasadjayarnkul T, Chandeying V, Sutthijumroon S, Appassakit H, Rowe PJ. Infertility related to chlamydial and gonococcal infection in infertile couples in Southern Thailand. Thai J Obstet Gyneacol. 1996;8:27-33.
35Chandeying V, Pradutkanchana J, Leetanaporn R, Sinpisut P. Cervical Chlamydia trachomatis infection related mucopurulent cervicitis (MPC) among commercial sex workers attending a private sexually transmitted diseases (STD) clinic. Thai J Obstet Gynaecol. 1996;8:333-337.
36Chandeying V, Leetanaporn R, Pradutkanchana J, Sinpisut P. Cervical Chlamydia trachomatis infection related wet preparation of vaginal secretion among pregnant women attending antenatal care clinic. Thai J Obstet Gynaecol. 1997;9:1-6.
37Sinpisut P, Chandeying V, Skov S, Uahgowitchai C. Perceptions and acceptability of the female condom [Femidom Ò] amongst commercial sex workers in the Songkla province, Thailand. Int J STD AIDS. 1998;9:168-172.
38Fontanet AL, Saba J, Chandeying V, Sakondhavat C, Bhiraleus P, Rugpao S, Chongsomchai C, Kiriwat O, Tovanabutra S, Dally L, Lange JM, Rojanapithayakorn. Protection against sexually transmitted diseases by granting sex workers in Thailand the choice of using the male or female condom: results from a randomized controlled trial. AIDS. 1998;12:1851-1859.
39Chandeying V, Skov S, Kemapunmanus M, Law M, Geater A, Rowe P. Evaluation of two clinical protocols for the management of women with vaginal discharge in southern Thailand. Sex Transm Inf. 1998;74:194-201.
40Chandeying V, Skov S, Tabrizi SN, Kemapunmanus M, Garland SM. Can a two-glass urine test or leucocyte esterase test of first-void urine improve syndromic management of male urethritis in Southern Thailand? Int J STD AIDS. 2000;11:235-240.
41Chandeying V, Skov S, Duramad P, Makepeace B, Ward M, Khunigij P. The prevalence of urethral infections amongst young men in Hat Yai, Southern Thailand. Int J STD AIDS. 2000;11:402-405.
42Tabrizi SN, Skov S, Chandeying V, Norpech J, Garland SM. Prevalence of Sexually Transmitted Infections among clients of female commercial sex workers in Thailand. Sex Transm Dis. 2000; 27(6):358-362.
43Ramjee G, Morar NS, Alary M, Mukenge-Tshibaka L, Vuylsteke B, Ettiegne-Traore V, Chandeying V, Karim SA, and Van Damme L. Challenges in the conduct of vaginal microbicide effectiveness trails in the developing world. AIDS. 2000;14:2553-2557.
44Churdboonchart V, Sakondhavat C, Kulpradist S, Na Ayudthya BI, Chandeying V, Rugpao S, Boonshuyar C, Sukeepaisarncharoen W, Sirawaraporn W, Carlo DJ, Moss R. A double-blind, adjuvant-controlled trial of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) immunogen (Remune) monotherapy in asymptomatic, HIV-1-infected Thai subjects with CD4-cell counts of > 300. Clin Diagn Lab Immunol. 2000;7(5):728-733.
45Van Damme L, Chandeying V, Ramjee G, Rees H, Sirivongrangson P, Laga M, Perriens J. Safety of multiple daily applications of COL-1492, a nonoxynol-9 vaginal gel, among female sex workers. COL-1492 Phase II Study Group. AIDS. 2000;14(11):85-88.
46Sukeepaisarncharoen W, Churdboonchart V, Kulpradist S, Isarangkura Na Ayudthya B, Rugpao S, Chandeying V, Sirawaraporn W, Carlo D, and Moss RB. Long-term follow up of HIV-1 infected Thai patients immunized with Remune monotherapy. HIV Clinical Trials. 2001;2(5):391-398.
47Jivasak-Apimas S, Saba J, Chandeying V, Sakondhavat C, Kiriwat O, Rugpao S, Rojanapithayakorn W, Fontanet AL. Acceptability of the female condom among sex workers in Thailand: results from a prospective study. Sex Transm Dis. 2001;28(11):648-654.
48Van Damme L, Ramjee G, Alary M, Vuylsteke B, Chandeying V, Rees H, Sirivongrangson P, Mukenge-Tshibaka L, Ettiegne-Traore V, Uaheowitchai C, Karim SS, Masse B, Perriens J, Laga M; COL-1492 Study Group. Effectiveness of COL-1492, a nonoxynol-9 vaginal gel, on HIV-1 transmission in female sex workers: a randomised controlled trial. Lancet. 2002;36(9338):971-977.
49Jarupanich T, Lamlertkittikul S, Chandeying V. Efficacy, safety and acceptability of a seven-day, transdermal estradiol patch for estrogen replacement therapy. J Med Assoc Thai. 2003;86(9):836-845.
50Thanukit T, Chandeying V, Hanprasertpong J. Single dose versus 24-hour-dose intravenous ampicillin in prophylaxis of febrile morbidity in abdominal hysterectomy: a randomized controlled trial. Thai J Obstet Gynecol. 2003;15:101-105.
51Lamlertkittikul S, Chandeying V. Efficacy and safety of Pueraria mirifica (Kwao Kruea Khao) for the treatment of vasomotor symptoms in perimenopausal women: Phase II study. J Med Assoc Thai. 2004;87(1):33-40.
52Chandeying V, Lamlertkittikul S, Skov S. A comparison of first-void urine, self-administered low vaginal swab, self-inserted tampon, and endocervical swab using PCR tests for the detection of infection with Chlamydia trachomatis. Sex Health. 2004;1(1):51-54.
53Vandebosch A, Goetghebeur E, Ramjee G, Alary M, Ettiegne-Traore V, Chandeying V, Van Damme L; COL-1492 Study Group. Acceptability of COL-1492, a vaginal gel, among sex workers in one Asian and three African cities. Sex Transm Infect. 2004;80(3):241-243.
54Chantratita W, Sukeepaisarncharoen W, Chandeying V, Kulpradist S, Israngkura Na Ayudhtaya B, Rugpao S, Sirawaraporn W, Boonshuyar C, Churdboonchart V.  Delayed progression to AIDS in volunteers treated with long-term HIV-1 Immunogen (REMUNE) therapy in Thailand. HIV Med. 2004;5(5):317-325.
55Chandeying V. Epidemiology of HIV and sexually transmitted infections in Thailand. Sex Health. 2004;1(4):209-216.
56Kritpracha K, Hanprasertpong J, Chandeying V, Dechsukhum Chawaboon, Geater Alan. Survival analysis in advanced epithelial ovarian carcinoma in relation to proliferative index of MIB-1 immunostaining. J Obstet Gynecol Res. 2005;31(3):268-276.
57Chandeying V. Sexual Health Promotion in Thailand. Sex Health. 2005;2(3):129-134.
58Chandeying V, Garland SM, Tabrizi SN. Prevalence and typing of human papilloma (HPV) among female sex workers and outpatient women in southern Thailand. Sex Health. 2006;3(1):11-14.
59Hanprasertpong J, Chandeying V. Gynecologic tumors during childhood and adolescence. J Med Assoc Thai. 2006;89 (Suppl 4):S192-198.
60Chandeying V, Lamlertkittikul S. Challenges in the conduct of Thai herbal scientific study: efficacy and safety of phytoestrogen, pueraria mirifica (Kwao Keur Kao), phase I, in the alleviation of climacteric symptoms in perimenopausal women. J Med Assoc Thai. 2007;90(7):1274-1280.
61Chandeying V, Sangthawan M. Efficacy comparison of Pueraria mirifica (PM) against conjugated equine estrogen (CEE) with/without medroxyprogesterone acetate (MPA) in the treatment of climacteric symptoms in perimenopausal women: phase III study. J Med Assoc Thai. 2007;90(9):1720-1726.
62Lamlertkittikul S, Chandeying V. Experience on triple markers serum screening for Down’s syndrome fetus in Hat Yai, Regional Hospital. J Med Assoc Thai. 2007;90(10):1970-1976.
63Nissapatorn V, Suwanrath C, Sawangjaroen N, Ling LY, Chandeying V. Toxoplasmosis-serological evidence and associated risk factors among pregnant women in southern Thailand. Am J Trop Med Hyg. 2011;85(2):243-247.
64Kaewsuksai P, Chandeying V. Birth risk indicators for maternal and neonatal health: Songkla center hospital perspective. J Med Assoc Thai. 2012;95(2):147-151.
65Phaumvichit T, Chandeying V. Comparison of condition specific indicators among illegal induced abortion: septic and non-septic abortion in Songkla center hospital. J Med Assoc Thai. 2012;95(5):625-629.
66Loyprasert-Thananimit S, Kuasuwan P, Nittayaboon K, Chotigeat W, Chandeying N, Chandeying V. Validity evaluation of in-house preparation kit, vaginal pH paper test combined amine tube test, for the simple diagnosis of bacterial vaginosis. J Med Assoc Thai. 2012;95(6):747-751.
67Siwawut P, Chandeying V. Birth risk indicators for maternal and neonatal health among three different age groups: Betong Hospital perspective. J Med Assoc Thai. 2012;95(10):1239-1243.
68Chirayus S, Chandeying V. Outcome of adolescent pregnancy in different periods: Vachira Phuket hospital. J Med Assoc Thai. 2012;95(11):1384-1388.
69Chooruk A, Utto P, Teenpaisan R, Piwat S, Chandeying N, Chandeying V. Prevalence of Lactobacilli in Normal Women and Women with Bacterial Vaginosis. J Med Assoc Thai. 2013;96(5):519-522.
70Passornpakorn W, Kamolphiwong S, Kamolphiwong T, Chandeying V. Design framework for ontology based interactive E-health services. Proceeding of the 5th International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN); 2013 Jul 2-5; Da Nang, Vietnam. IEEE Xplore; 2013.
71Chemoh W, Sawangjareon N, Nissapatorn V, Suwanrath C, Chandeying V, Hortiwakul T, et at. Toxoplasma gondii infection: What is the real situation? Experimental Parasitology. 2013;135:685-689.
72Andiappan H, Nissapatorn V, Sawangjaroen N, Chemoh W, Lau YL, Kumar T, Onichandran S, Suwanrath C, Chandeying V. Toxoplasma infection in pregnant women: a current status in Songklanagarind hospital, southern Thailand. Parasites & Vector. 2014:7:239. Doi: 10.1186/1756-3305-7-239.
73นลิตา เหลาแหลม, พรมมินทร์ ไกรยสินธ์, วัชรียา ปาละกุล, อภิรดา ฉิมพาลี, กัตติกา หาลือ, วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ประเมินคุณภาพชีวิตระหว่างผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไตและล้างไตทางช่องท้อง ณ โรงพยาบาลพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา. 2557;7(2):172-177.
74กีรติ สวรรณยานุกิจ, ชลธิรา ศรีสวัสดิ์, ศุภศิษฎ์ การดี, อุทัยวรรณ จันทร์รุ่งโรจน์,กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์, วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพะเยา. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์. 2557;10(1):13-19.
75กมล พรมลังกา, ปิยวรรณ คำศรีพล, กัญญณัท บุณยทรรพ, วรางครัตน์ เลาหวัฒน์, กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์, วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในมารดาอายุมากและมารดาวัยผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลพะเยา. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 2557;31(3):148-155. 
76ชลิตา เตียวตระกูล, เหมือนนภา ลิ้มโสภาธรรม, ธีรภรณ์ บุญยืน, นครินทร์ ยันตะบุศย์ อนณ ปัญโญใหญ่, วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ปัจจัยเสี่ยงของเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง. วารสารนเรศวรพะเยา. 2559;9(1):8-13.
77ธนกร ศรีธิยศ, มาโนชญ์ ลีชุติวัฒน์, อัจฉรานันท์ ประวัติศิลป์, อาภา สุทธิพงศ์สกุ;ลรนภา สุริยะไชย, วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ผลของฮอร์โมนกินและเจลเอสโตรเจนผ่านผิวหนังต่ออาการหมดระดู. วารสารนเรศวรพะเยา. 2559;9(1):18-21.
78กนกรัชต์ พลานุภาพ, กุลธิดา วัชระมณีกาญจน์, ธิดานัย คำเอียด, พิชิต ตรีไตรสิทธิ์, เพ็ญพรรณ กัณฑะษา, กนกรส โค้วจริยะพันธุ์, ยงยุทธ ชุ่มคำลือ, ปัณณธร ชัชวรัตน์, วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวพันการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลซ้ำภายใน 28 วันกรณีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ. วารสารนเรศวรพะเยา. 2559;9(2):13-16.
#ตำรา/หนังสือ
1Chandeying V. Problem-oriented approach – Vaginal discharge. In: Arya OP, Hart CA, eds. Sexually transmitted infections and AIDS in the tropics, 1st edn. Oxon, U.K.: CABI Publishing; 1998. p. 320-325.
2Chandeying V. Problem-oriented approach – Pelvic Inflammatory diseases and perihepatitis. In: Arya OP, Hart CA, eds. Sexually transmitted infections and AIDS in the tropics, 1st edn.  Oxon, U.K.: CABI Publishing; 1998. p. 326-335.  
3Chandeying V. Pelvic pain in women. In: Russell D, Bradford D, Fairley D, eds. Sexual Health Medicine, 1st edn. Melbourne: IP Communication; 2005. p. 141-153.
4Chandeying V. Bacterial vaginosis. In: Kumar B, Gupta S, eds. Sexually Transmitted Infections, 1st edn. New Delhi: Elsevier, 2005. p. 402-418.  
5Chandeying V. Abnormal vaginal discharge: syndromic management. In: Kumar B, Gupta S, eds. Sexually Transmitted Infections, 1st edn. New Delhi: Elsevier; 2005. p. 513-526.
6วีระพล จันทร์ดียิ่ง.  อาการร่วมก่อนมีระดู.   ใน: วีระพล จันทร์ดียิ่ง  จิตติ  หาญประเสริฐพงษ์ (บรรณาธิการ)   นรีเวชวิทยาเด็กและวัยรุ่น.   ชานเมืองการพิมพ์: สงขลา; 2548. หน้า 59-74.  
7วีระพล จันทร์ดียิ่ง.  อาการปวดระดู.   ใน: วีระพล จันทร์ดียิ่ง  จิตติ  หาญประเสริฐพงษ์ (บรรณาธิการ)   นรีเวชวิทยาเด็กและวัยรุ่น.   ชานเมืองการพิมพ์: สงขลา; 2548. หน้า 75-98.
8วีระพล จันทร์ดียิ่ง.  การบาดเจ็บของอวัยวะเพศเด็กและวัยรุ่น.     ใน: วีระพล จันทร์ดียิ่ง  จิตติ  หาญประเสริฐพงษ์ (บรรณาธิการ)   นรีเวชวิทยาเด็กและวัยรุ่น.   ชานเมืองการพิมพ์: สงขลา; 2548. หน้า 335-342.  
9วีระพล จันทร์ดียิ่ง.  เรื่องทางเพศของวัยรุ่น.   ใน: วีระพล จันทร์ดียิ่ง  จิตติ  หาญประเสริฐพงษ์ (บรรณาธิการ)   นรีเวชวิทยาเด็กและวัยรุ่น.   ชานเมืองการพิมพ์: สงขลา; 2548. หน้า 343-360.
10Harindra V, Chandeying V, Usman N, eds. Sexually Transmitted Infections and HIV: An illustrated guide to management, 1st edn. Hat Yai: Chanmuang Press; 2009. 340 หน้า
11Chandeying V, Chandeying N.  Pelvic pain in women. In: Russell D, Bradford D, Fairley D, eds. Sexual Health Medicine, 2nd edn. Melbourne: IP Communication; 2011. p. (chapter 14)
12Hay P, Chandeying V. Bacterial Vaginosis, eds. In: Gupta S, Kumar B. Sexually Transmitted Infections, 2nd edn. New Delhi: Elsevier; 2012. p. 542-556.
13Chandeying V, Chandeying N. Abnormal vaginal discharge: syndromic management. In: Gupta S, Kumar B, eds. Sexually Transmitted Infections, 2nd edn. New Delhi: Elsevier; 2012. p. 662-878.
14Chandeying V, Chandeying N.Women’s Sexual Dysfunction. In: Gupta S, Kumar B, eds. Sexually Transmitted Infections, 2nd edn. New Delhi: Elsevier; 2012. p. 1210-1220.   
15Chandeying V. Sexual history. In: Zenilman JM, Shahmanesh M, eds. Sexually Transmitted Infections: Diagnosis, Management, and Treatment, 1st edn. Massachusetts: Jones & Bartlett Learning, LLC; 2012. p. 3-12.
16สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ วีระพล จันทร์ดียิ่ง. การติดเชื้อเอชไอวีกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์. ใน: สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ (บรรณาธิการ) ความก้าวหน้าเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์. พี.เอ.ลีฟวิ่ง: กรุงเทพฯ; 2555. หน้า 347-360.
17สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ไวรัสตับอักเสบซีและการช่วยเจริญพันธุ์. ใน: สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ (บรรณาธิการ) ความก้าวหน้าเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์. พี.เอ.ลีฟวิ่ง: กรุงเทพฯ; 2555. หน้า 361-368.
18วีระพล จันทร์ดียิ่ง สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์. ชีวจริยศาสตร์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์. ใน: สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ (บรรณาธิการ) ความก้าวหน้าเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์. พี.เอ.ลีฟวิ่ง: กรุงเทพฯ; 2555. หน้า 397-410.

บทความ/รายงาน

#บทความ/รายงาน
1Chandeying V. Report of Regional Director, International Unions against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) Asia Pacific. News Letter. International Union against Sexually Transmitted Infections, Asia Pacific. October 2002, 3-10.
2Chandeying V. Clinical Performance Improvement in Obstetrics and Gynecology: RTCOG. (Editorial) Thai J Obstet Gynecol 2000;12(4):255-6.
3World Health Organization. Teaching HIV/AIDS in Medical Schools. World Health Organization, Regional Office for South-East-Asia, New Delhi, 1999, 31 pages. ISBN 92-9022-220-4.
4Chandeying V, Stoeckel J, Tungphaisal S, Schwalbe N, Elias C. AIDS prevention among adolescents: An intervention study in Southern Thailand. Allied Press, Hat Yai, January 1995, 28 pages. ISBN 974-605-548-8
5Chandeying V, Tungphaisal S, Sutthijumroon S, Sinpisut P, Wienrawee P. AIDS/STDs Prevention Education for Factory-based Adolescents. Allied Press, Hat Yai, December 1991, 30 pages. ISBN 974-603-455-4
6Chandeying V, Sutthijumroon S, Tungphaisal S, Sinpisut P, Stoeckel J. Assessment of the Effect of Group Education and Peer Counsellor on Improving Knowledge, Attitudes and Practice about HIV Risk Reduction among the Vocational Students. Allied Press, Hat Yai, November 1991, 14 pages. ISBN 974-605-454-6
7Tungphaisal S, Chandeying V, Sutthijumroon S, Sinpisut P. A study of knowledge, attitudes and practice on reproductive health in adolescents of the university students in Songkla province, Southern Thailand. Allied Press 1991.   ISBN 974‑605‑464‑3
8Chandeying V, Robinson A. Establishment of STDs/AIDS educators and basic counsellors network in Southern Thailand: An approach to health system evaluation of STDs/AIDS health education and promotion. Final research report to UNDP, 1996.
9Chandeying V, Basu Roy R. A “buddy support group” model developed for patients at the community level in Songkla province. Final research report to UNDP, 1996.
10Chandeying V, Pornpatkul M, Muninnimit S, Tantapiwat C, Chareaonsuk C, Kongchoochooy S. To develop the model for thalassemia prevention and control in community level. Final research report to National Research Council, 2000.
11วีระพล จันทร์ดียิ่ง ณัฐพร จันทร์ดียิ่ง. ความเป็นวิชาชีพแพทย์: วิธีการสอนและการเรียน บทบาท และ การประเมิน. สงขลานครินทร์เวชสาร 2013;31:155-166.

ผลงานวิชาการอื่น

# ผลงานวิชาการ
1 วีระพล จันทร์ดียิ่ง. เพศศึกษา. จุลสาร Obstetrics and Gynecology Bulletin ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย 2538; 7(3): 1-53.
2 วีระพล จันทร์ดียิ่ง. คู่มือการดูแลผู้ป่วยเอชไอวีที่บ้าน. กระทรวงมหาดไทย: กรุงเทพฯ 2541
3 วีระพล จันทร์ดียิ่ง. พจนานุกรมภาพเรื่องเพศ. อัลลายด์เพรส: สงขลา; 2538
4 วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ช่องคลอดอักเสบแบคทีเรียผสม ตอน 1. จุลสาร Obstetrics and Gynecology Bulletin ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย 2538; 4(2): 1-10.
5 วีระพล จันทร์ดียิ่ง. ช่องคลอดอักเสบแบคทีเรียผสม ตอน 2. จุลสาร Obstetrics and Gynecology Bulletin ราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์แห่งประเทศไทย 2538; 4(3): 1-10.
6 วีระพล จันทร์ดียิ่ง. การให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์. อัลลายด์เพรส: สงขลา; 2538
7 วีระพล จันทร์ดียิ่ง. วัยรุ่นวัยวุ่น. อัลลายด์เพรส: สงขลา; 2538
8 วีระพล จันทร์ดียิ่ง. สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 12 ปี 2526 ถึง 2537. อัลลายด์เพรส: สงขลา; 2538
9 Prakask Kothari วีระพล จันทร์ดียิ่ง ธนินท์ มณีศิลาสันต์ ปัญหาทางเพศและทางออก: นานาคำถามคำตอบเกี่ยวกับปัญหาทางเพศ ทางออกนำไปสู่สุขภาพเพศที่ดี พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ 2549
10 วีระพล จันทร์ดียิ่ง. การประกอบอาชีพเวชกรรม: การปฏิบัติตามกฎหมายและเวชปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 1 ชานเมืองการพิมพ์: สงขลา 2554
11 วีระพล จันทร์ดียิ่ง. การประกอบอาชีพเวชกรรม: การปฏิบัติตามกฎหมายและเวชปฏิบัติ พิมพ์ครั้งที่ 2 ชานเมืองการพิมพ์: สงขลา 2555
12 วีระพล จันทร์ดียิ่ง ณัฐพร จันทร์ดียิ่ง. ความเป็นวิชาชีพแพทย์: วิธีการสอนและการเรียน บทบาท และ การประเมิน. สงขลานครินทร์เวชสาร 2013;31:155-166.

พ.ศ.รางวัล/เชิดชูเกียรติ
2533Young Scientist Award, Asia Oceanic Federation of Obstetrics and Gynecology (AOFOG)
2534Young Scientist Award, Federation International of Gynecology and Obstetrics (FIGO)
2544Wessex Travelling Fellowship Award, Southampton University
2544รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นวาระครบรอบ 50 ปี โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่
2545รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียงในและต่างประเทศ สมาคมศิษย์เก่าศิริราช
2547Midland Travelling Fellowship Award, Birmingham University
2549รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550รางวัลนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 20 อันดับแรก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551Silver Award, International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI), February
2554รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”