ผู้บริหาร

โทร 054 466 666 ต่อ 3316

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ตำแหน่ง: คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ
E-mail: pvanitta@hotmail.com
ติดต่อ: 093-321-1655

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายการแพทย์แผนตะวันออก
ติดต่อ: สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
ติดต่อ: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
159 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200 ต่อ 2811, 2855
E-mail : mededcenter@yahoo.co.th

แพทย์หญิงจิราพร ภัทรนุธาพร

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
ติดต่อ: 269 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5441-0501

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการสาธารณสุข
ติดต่อ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666 Fax. 0 5446 6698

ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ติดต่อ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666 Fax. 0 5446 6698

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ติดต่อ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666 Fax. 0 5446 6698

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ติดต่อ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666 Fax. 0 5446 6698

นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
ติดต่อ: ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
159 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200 ต่อ 2811, 2855
E-mail : mededcenter@yahoo.co.th

แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
ติดต่อ: 269 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5441-0501


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”