ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย downloads
ระเบียบมหาวิทยาลัย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ downloads
ระเบียบมหาวิทยาลัย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 downloads
ระเบียบมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2553 downloads
ระเบียบมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ พ.ศ.2553 downloads
ระเบียบมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร downloads
ระเบียบมหาวิทยาลัย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 downloads
ระเบียบมหาวิทยาลัย การพัสดุ พ.ศ.2553 downloads

 

 

 


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”