รายงานผล

รายงานผล

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน Download
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน Download
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
4 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน Download
5 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 12 เดือน Download
6 รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Download
7 รายงานสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรอบ 12 เดือน Download
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ในรอบ 6 เดือน Download
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต ในรอบ 12 เดือน Download
10 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Download

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”