วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ผลิต Family health team เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุขภายใน 10 ปี”

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตแพทย์ครอบครัวที่มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรับผิดชอบมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2.ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยการดำเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

3.พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและประเทศชาติมีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมด้านสุขภาพสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน

พันธกิจ

5.ด้านการบริหารคณะแพทยศาสตร์ต้องบริหารด้วยหลัก Good governance เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นคณะวิชาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลโดยการให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจะตั้งเป้าหมายให้นำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของสุขภาวะพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักพอเพียงประสิทธิภาพประสิทธิผลและธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ

พันธกิจ

6. พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “Green university”

พันธกิจ

"Vestibulum dapibus odio at nisl consequat, in semper augue auctor. Duis risus felis, pulvinar quis tempus vitae”