วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักของสถานบัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักของสถานบัน

วิสัยทัศน์
ผลิต Family health team for remote areaเพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุขภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560-2570)

 

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ครอบครัวที่มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความรับผิดชอบมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยการดำเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
3. พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและประเทศชาติมีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมด้านสุขภาพสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
5. ด้านการบริหารคณะแพทยศาสตร์ต้องบริหารด้วยหลัก Good governance เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นคณะวิชาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลโดยการให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจะตั้งเป้าหมายให้นำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของสุขภาวะพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักพอเพียงประสิทธิภาพประสิทธิผลและธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ
6. พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “Green university”
7. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการเป็นผู้นำด้านบริการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอนสถาบันขยายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาพสู่การเป็น “Healthy University” และก้าวสู่การเป็น “Healthy Community”

ค่านิยม
วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที

สมรรถนะหลัก
ชำนาญเรื่อง Family Health Team, Social Engagement
(Student Engagement to Community Engagement)
Surveillance System, Primary Care to Primary Health Care

08/07/2018