ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

Category : Uncategorized

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”