หน่วยสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติเพื่อสังคมและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ

Flowchart สหกิจศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

เอกสารดาวน์โหลด