สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

วท.บ.สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ชื่อปริญญา
     ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)
                 : Bachelor of Science (Health Promotion)
     ชื่อย่อ   : วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)
                 : B.Sc. (Health Promotion) 

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 

อาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
       1. นักวิชาการสาธารณสุข, นักส่งเสริมสุขภาพ
       2. นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”