อาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ดร.อนุกูล มะโนทน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 ห้อง MD 3101 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผศ. ดร.สมคิด จูหว้า

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 ห้อง MD 3101 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ดร.สุทธิชัย ศิรินวล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 ห้อง MD 3101 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

อ.นัฐพล ปันสกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 ห้อง MD 3101 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

อ.รสรินทร์ แก้วตา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 ห้อง MD 3101 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

อ.ศรีสุดา เจริญดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 ห้อง MD 3101 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

อ.นิศารัตน์ อุตตะมะ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 ห้อง MD 3101 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

อ.อุรัชชา สัจจาพงศ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 ห้อง MD 3101 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”