สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม  : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
             : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ : พทป.บ.
          : B.ATM.
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต

อาชีพหลังจบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
          อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันการศึกษา ที่เปิดสอน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หรือองค์กรอื่น 


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”