สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ชื่อปริญญา
    ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
               : Bachelor of Science (Emergency Medical Operation)
    ชื่อย่อ : วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
              : B.Sc. (Emergency Medical Operation)
    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

อาชีพหลังจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
          เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”