สาขาวิชาอนามัยชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
              ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
                                            : Bachelor of Science (Community Health)
                                ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยชุมชน)
                                          : B.Sc. (Community Health)
              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

อาชีพ

               นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักสาธารณสุขชุมชน ในหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันสำนักหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักพัฒนาด้านสุขภาพ ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิจัยภาครัฐและเอกชน งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”