สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

วท.บ. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
          ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
                                       : Bachelor of Science (Environmental Health)
          ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
                    : B.Sc. (Environmental Health)
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

                อาชีพ 

 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 2. นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 3. นักอนามัยสิ่งแวดล้อม

 4. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

 8. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

 9. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษนำ้

 10. ผู้ควบคุม ระบบบำบัดอากาศเสีย

 11. ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ประจำโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัท

 12. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”