อาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

  • ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์
  • ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง
  • นายศราวุฒิ แสงคำ
  • นางสาวปิยะวดี ศรีวิชัย (ลาศึกษาต่อ)
  • นางสาวรัศมี จันทร์กวีกูล (ลาศึกษาต่อ)
  • นางสาวพรรษา ปวงคำ

ติดต่อสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 0 5446 6666 ต่อ 3233 Fax. 0 5446 6698


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”