สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม


อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวรัศมี จันทร์กวีกูล (ลาศึกษาต่อ)

นางสาวปิยะวดี ศรีวิชัย (ลาศึกษาต่อ)

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

  • ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์
  • ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง
  • นายศราวุฒิ แสงคำ
  • นางสาวปิยะวดี ศรีวิชัย (ลาศึกษาต่อ)
  • นางสาวรัศมี จันทร์กวีกูล (ลาศึกษาต่อ)
  • นางสาวพรรษา ปวงคำ

ติดต่อสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 0 5446 6666 ต่อ 3233 Fax. 0 5446 6698