สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อปริญญา
             ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
                         : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
             ชื่อย่อ   : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
                         : B.Sc. (Occupational Health and Safety)
             จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

             อาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนวิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”