อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นางสาวศศิวิมล บุตรสีเขียว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 2101
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 2101
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 2101
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

นายเสกสรรค์ ทองติ๊บ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 2101
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

นางสาวพรรณวดี สิงห์แก้ว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 2101
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 2101
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

นายประกาศิต ทอนช่วย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 2101
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

นางสาวสายฝน ผุดผ่อง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 2101
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”