สำนักงานคณะแพทยศาสตร์

บุคลากร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์

งานธุรการ

นางแสงจันทร์ อินทะนัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2
ห้อง MD 1201
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3313
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ

นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2
ห้อง MD 1201
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3313
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ

นางสาวสุดารัตน์ หล่อวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2
ห้อง MD 1201 
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3313
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ

เลขา

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2

ห้อง MD 1204

โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3317

โทรสาร 054-666-698

ข้อมูลประวัติ

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2

ห้อง MD 1204

โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3317

โทรสาร 054-666-698

ข้อมูลประวัติ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
ชั้น 2 ห้อง MD 1204
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3313
โทรสาร 054-666-698
ข้อมูลประวัติ

นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ

งานการงินและพัสดุ

100%

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
ชั้น 2 ห้อง MD 1201 
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3317
โทรสาร 054-666-698

ข้อมูลประวัติ

นางจริยา วงค์ตุ้ย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
ชั้น 2 ห้อง MD 1201 
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3317
โทรสาร 054-666-698

ข้อมูลประวัติ

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
ชั้น 2 ห้อง MD 1201
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3315
โทรสาร 054-666-698

ข้อมูลประวัติ

น.ส. ปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
ชั้น 2 ห้อง MD 1201 
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3315
โทรสาร 054-666-698

ข้อมูลประวัติ

นางสาวปารดา เรือนทอง

งานพัฒนาบุคลากร

100%

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
ชั้น 2 ห้อง MD 1201 
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3313
โทรสาร 054-666-698

ข้อมูลประวัติ

นายพิทักษ์ ตันนันตา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
ชั้น 2 ห้อง MD 1201 
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3313
โทรสาร 054-666-698

ข้อมูลประวัติ

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช

งานนโยบายและแผน

100%

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
ชั้น 2 ห้อง MD 1201 
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3315
โทรสาร 054-666-698

ข้อมูลประวัติ

นางน้ำทิพย์ วรรณโวหาร

งานบริการการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 

นักวิชาการศึกษา

นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 

นักวิชาการศึกษา

นายศรัณยู พิชัยยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 

นักวิชาการศึกษาประจำสาขาวิชา

นายสิงหา เกล็ดพงษา

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ 

นางสาววีรวรรณ นามจิต

สาขาวิชาแพทย์แผนจีน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ 

นางสาวสุนิสา ชากุลนา

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ 

นางสาวกรรณิการ์ เงินดี

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ 

น.ส.จิรพรรณ สำเภาพันธ์

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ 

นางสาวสุวรรณา ทันแก้ว

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ 

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางจิราพร ขำจันทร์

นักวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
ชั้น 2 ห้อง MD 2205 โทร 3459
>> ข้อมูลประวัติ <<

นายจาตุรนต์ กัณทะธง

นักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชั้น 2 ห้อง MD 2205 โทร 3459
>> ข้อมูลประวัติ <<

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล

นักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ชั้น 2 ห้อง MD 2204 โทร 3459
>> ข้อมูลประวัติ <<

นางสาวสิริมา วงษ์พล

นักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาแพทย์แผนจีน
คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารหอสมุด (CE 08) ชั้นล่าง
เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. Email: support@email.com
Website: www.domain.com
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3074
โทรสาร 054-666-690
>> ข้อมูลประวัติ <<

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม

นักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ชั้น 1 ห้อง MD 1101 โทร 3458
>> ข้อมูลประวัติ <<

นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
ชั้น 2 ห้อง MD 2204 โทร 3458
>> ข้อมูลประวัติ <<

นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา

นักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
ชั้น 3 ห้อง MD 2306 โทร 3459
>> ข้อมูลประวัติ <<

นางสาวปิยะพร พิมพาแสง

นักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยชุมชน
ชั้น 3 ห้อง MD 2306 โทร 3459
>> ข้อมูลประวัติ <<

งานกิจการนิสิต

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ 

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ 

นายอนุกูล สุตโสม
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ 

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม
นักวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1101
โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3458
โทรสาร 054-666-698 
ข้อมูลประวัติ 


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”