หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 6 ปี
 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา   50,000 บาท
หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลา 4 ปี
 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)      28,000 บาท/ต่อภาคการศึกษา
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ      21,000 บาท/ต่อภาคการศึกษา
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชน      21,000 บาท/ต่อภาคการศึกษา
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม      21,000 บาท/ต่อภาคการศึกษา
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย     21,000 บาท/ต่อภาคการศึกษา
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์      28,000 บาท/ต่อภาคการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี 24,000 บาท/ต่อภาคการศึกษา
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชนและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชนและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 6 ปี 70,000 บาท/ต่อภาคการศึกษา
 1. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ระดับปริญญาโท
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ก แบบ ก2     เหมาจ่ายรวม  80,000 บาท
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ข         เหมาจ่ายรวม 120,000 บาท 

คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”