อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ดร.วรางคณา กล้าจริง

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นางสาวปิยะนุช โลนันท์

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นายแสงชัย วงศ์มานะกูล

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นางสาวภัชรี พิมาลรัมย์

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นางสาวณัฐา พิพัฒน์ชลธี

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นางสาวกานต์ชนก สุขบท

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นายธนภัทร สิทธิอัฐกร

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นางสาวมนธิชา กัลยาลือ

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นางสาวประภาพร ตุลวัฒนกุล

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

นางสาวปุณยวีร์ คำไทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน