อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยชุมชน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยชุมชน

สาขาวิชาอนามัยชุมชน

ดร.ประจวบ แหลมหลัก หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ

ดร.อนุกูล มะโนทน

นางสาวพรพนา สมจิตร

นางสาวอุรัชชา สัจจาพงศ์

นางสาวเนตรนภา พรหมมา

นางสาวพรรษา ปวงคำ

นางสาวสายฝน ผุดผ่อง

นายนัฐพล ปันสกุล

นายกฤษฎา สารทอง

นายณรงค์ ใจเที่ยง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยชุมชน

 • ดร.ประจวบ แหลมหลัก หัวหน้าสาขา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า 
 • ดร.อนุกูล มะโนทน 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ
 • นายกฤษฎา สารทอง 
 • นายณรงค์ ใจเที่ยง 
 • นางสาวพรรษา ปวงคำ 
 • นางสาวสายฝน ผุดผ่อง 
 • นายนัฐพล ปันสกุล 
 • นางสาวพรพนา สมจิตร 
 • นางสาวเนตรนภา พรหมมา 
 • นางสาวอุรัชชา สัจจาพงศ์