อาจารย์ประจำสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

 • นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน     
 • นางสาวมนชนก ชูวรรธนะปกรณ์
 • นางสาวระวีพรรณ สุนันต๊ะ 
 • นางสาวนาฏนิดา จันทราช 
 • นางสาวผดุงนารี แสนเมือง 
 • นายพงศธร ศิลาเงิน 
 • นางสาววิริญญา เมืองช้าง
 • นายเก่ง ชัยชนะ 
 • นางสาววรรณิตา สกุลวัฒนะ 
 • นางสาวปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา
 • นางสาวกิ่งกนก รักษนาเวศ 
 • นางสาวปาลิกา เวชกุล 
 • นางสาวผาณิต ศรีสุทธะ
 • นางสาววิชิดา หล้าสมศรี
 • นายภากรณ์ ภู่สุวรรณ 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์