อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาแพทยศาสตร์

นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลนครพิงค์
159 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200 ต่อ 2811, 2855
E-mail : mededcenter@yahoo.co.th

พญ.จิราพร ภัทรนุธาพร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา
269 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5441-0501

นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลนครพิงค์
159 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200 ต่อ 2811, 2855
E-mail : mededcenter@yahoo.co.th

พญ.กนกรส โค้วจิริยะพันธุ์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา
269 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5441-0501

นพ.สรกิจ ภาคีชีพ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1106
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666
Fax. 0 5446 6698

นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 2 ห้อง MD 1203
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666
Fax. 0 5446 6698

พญ.ณัฎฐินี นันทาทอง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1201
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666
Fax. 0 5446 6698

พญ.เพ็ญนิภัท นภีรงค์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1201
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666
Fax. 0 5446 6698

นพ.สรวิศ บุญญฐี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1201
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666
Fax. 0 5446 6698

พญ.สรัสวดี เถลิงศก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1201
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666
Fax. 0 5446 6698

พญ.เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1201
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666
Fax. 0 5446 6698

พญ.พรทิพย์ ศรีโสภิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ชั้น 1 ห้อง MD 1201
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666
Fax. 0 5446 6698

Contacts

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา, ชั้น 1 ห้อง MD 1201อาคารแพทยศาสตร์
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา 56000

Phone: 0 5446 6666
Fax:0 5446 6698
Email: medicine@up.ac.th
Website: http://www.medicine.up.ac.th/medicine
Facebook : https://www.facebook.com/MedicineUP51


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”