เบอร์ภายใน

เบอร์ภายใน

 • สำนักงานคณะแพทยศาสตร์
 • กลุ่มงานด้านสาธารณสุขศาสตร์
 • กลุ่มงานด้านแพทยศาสตร์
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • คลินิกการแพทย์แผนจีน

สำนักงานคณะแพทยศาสตร์

 • งานธุรการ โทร 3315
 • งานนโยบายและแผน โทร 3317
 • งานการเงินและพัสดุ โทร 3317
 • งานบริการการศึกษา โทร 3458
 • งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  โทร 3459
 • งานพัฒนาบุคลากร  โทร 3313
 • งานกิจการนิสิต  โทร 3458

กลุ่มงานด้านสาธารณสุขศาสตร์

 • สาขาวิชาอนามัยชุมชน  โทร 3304
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  โทร 3233
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โทร 3236
 • สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  โทร 3304
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โทร 3304

 • สาขาวิชาพยาธิวิทยา โทร 3309

 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลพะเยา 
  โทรศัพท์ :054 409 365

 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลนครพิงค์ 
  โทรศัพท์ : 0-5399-9200 ต่อ 2811, 2855

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โทร 3309

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
  โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3074

 • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โทร 3234