โครงการศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงานทั่วไป งานคลัง และงานพัสดุ

โครงการศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงานทั่วไป งานคลัง และงานพัสดุ

Category : Uncategorized

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านระบบ
การบริหารงานทั่วไป งานคลัง และงานพัสดุ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี
ด้านบริหารทั่วไป และนางอรวรรณ เร่งเร็ว หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางอภิญญา ธนประสิทธิกุล หัวหน้างานคลัง นายวิชาญ ไชยเทียน หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ พร้อมทั้งบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านการบริหารงานทั่วไป งานคลัง งานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป


คณะแพทยศาสตร์


สายตรงคณบดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
E-mail: verapol.c@gmail.com
ติดต่อ: 081-959-5091
ข้อมูลประวัติ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์

รายการใหม่แกะกล่อง “OPEN UP”