2. ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์

ผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์

คณบดี

คณะแพทยศาสตร์

ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม

รองคณบดี

คณะแพทยศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิชาการ

คณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม

รองคณบดี

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 0 5446 6666 Fax. 0 5446 6698

ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 0 5446 6666 Fax. 0 5446 6698

ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 0 5446 6666 Fax. 0 5446 6698

10/10/2018