ปรัชญา และปณิธาน

 

พระบรมราชของสมเด็จพระบรมราชชนก

ปรัชญา

“True success in not in the learning but in its Application to the benefit of mankind”
“ความสำเร็จที่แท้จริง มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ มวลมนุษยชาติ”

 

ปณิธาน

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน                          เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์                          เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ                           จะตกแก่ตัวท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ                        ไว้ให้บริสุทธิ์