Academic Staff

ด้านสาธารณสุขศาสตร์

 • สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 • สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านแพทยศาสตร์

 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
 • สาขาวิชาจักษุวิทยา 
 • สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 
 • สาขาวิชาพยาธิวิทยา 
 • สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา  
 • สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 
 • สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 • สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
 • สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 
 • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
1 คน
อนามัยชุมชน
1 คน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
1 คน
อาชีวอนามัยฯ
1 คน
การส่งเสริมสุขภาพ

ด้านแพทยศาสตร์

ด้าน
แพทยศาสตร์
1 คน
แพทยศาสตร์
1 คน
จักษุวิทยา
1 คน
จิตเวชศาสตร์
1 คน
พยาธิวิทยา
1 คน
วิสัญญีวิทยา
1 คน
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
1 คน
โสต ศอ นาสิกวิทยา
1 คน
ออร์โธปิดิกส์
1 คน
อายุรศาสตร์
1 คน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
1 คน
การแพทย์แผนจีน
1 คน
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์