พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก

พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลัก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พันธกิจ (Mission):

  1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ครอบครัวที่มีความรู้คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
  2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยการดำเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนบนและองค์กรภาคเอกชนเพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
  3. พัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคม และประเทศชาติมีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม ในประชาคมด้านสุขภาพสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
  5. ด้านการบริหารคณะแพทยศาสตร์ต้องบริหารด้วยหลัก Good governance เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นคณะวิชาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยการให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติการปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้นำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของสุขภาวะพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักพอเพียงประสิทธิภาพประสิทธิผลและธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ
  6. พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย สู่การเป็น “Green university”
  7. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการเป็นผู้นำด้านบริการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ขยายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสุขภาพ สู่การเป็น “Healthy University” และก้าวสู่การเป็น “Healthy Community”

 

   สมรรถนะหลักของสถาบัน (Core Competency):

                ชำนาญเรื่อง Family Health Team

                Social Engagement

               (Student Engagement to Community Engagement)

                Surveillance System

                Primary Care to Primary Health Care

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พระราชดำรัสใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


ปรัชญา:       

“True Success is not in the learning,

but in its application to the benefit of mankind. ”


ปณิธาน:

                                          ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว                         เป็นที่สอง

                                          ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์                        เป็นกิจที่หนึ่ง

                                          ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ                         จะตกมาแก่ท่านเอง

                                          ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ                      ไว้ให้บริสุทธิ์


วิสัยทัศน์:

                                            “ผลิต Family health team for remote area

                                             เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

                                             ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง

                                             และสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560-2570)