ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ อัตรา

      ปิดความเห็น บน ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ จำนวน ๕ อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ

เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์

ในวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา