ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

      ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
ในวันที่ จันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ อาคารอธิการบดี ชั้นสอง

ลำดับที่เข้าสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาววีรญา ขันเมือง ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์

นางสาวนิลุบล จีนหลักร้อย ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์

นางสาวเมณุกา ทินนา ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์

นางสาววัชราภรณ์ พันยะ ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์

นางสาววารุณี คำฮอม ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์