วิสัยทัศน์ (Vision) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผลิต Family health team for remote area

เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน

ให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560-2570)”