กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

 

ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

ตามความเป็นจริง ที่ —http://app.up.ac.th/employ