วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผลิต Family health team for remote area

เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน

ให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560-2570)”


พันธกิจ

             1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

                บุคคลมีความรับผิดชอบ ความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

                เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงไว้ ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

             2. พัฒนางานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

                เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตลอดจน

                เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว

                โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสังคมและประเทศชาติ มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบัน

                ทั้งในและต่างประเทศ

             3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการทางด้านการแพทย์

                และการสาธารณสุข โดยการดำเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                ในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และตอบสนอง

                ความต้องการของท้องถิ่น

             4. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม มุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม

                ในประชาคมด้านสุขภาพสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน