เจ้าหน้าที่

ที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาง แสงจันทร์ อินทะนัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นาย ภาณุวัฒน์ ทวีกุล นักวิชาการศึกษา
3 นางสาว เมธินี หล้านามวงศ์ นักวิชาการศึกษา
4 นาง รัฎติกาล ศรีชัยอินทร์ นักวิชาการศึกษา
5 นาง จิราพร ขำจันทร์ นักวิทยาศาสตร์
6 นาย ศรัณยู พิชัยยา นักวิชาการศึกษา
7 นาง จริยา วงค์ตุ้ย นักวิชาการเงินและบัญชี
8 นาง น้ำทิพย์ วรรณโวหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9 นางสาว อรวรรณ พงษ์ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10 นาย พิทักษ์ ตันนันตา บุคลากร
11 นางสาว ชไมพร ใหม่ไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12 นาย ณัฐพงษ์ กีพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
13 นางสาว ณิรัชดา วันมหาชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14 นางสาว ปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม นักวิชาการพัสดุ
15 ว่าที่ ร้อยตรี พงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช นักวิชาการศึกษา
16 นางสาว มนัสนันท์ ตันอารมณ์ นักวิชาการศึกษา
17 นาย สิงหา เกล็ดพงษา นักวิชาการศึกษา
18 นาย อนุกูล สุตโสม นักวิชาการสาธารณสุข
19 นางสาว นริศรา ญาติอยู่ไกล นักวิทยาศาสตร์
20 นางสาว สิริมา วงษ์พล นักวิทยาศาสตร์
21 นางสาว ชลิตา ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
22 นางสาว วีรวรรณ นามจิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23 นางสาว สุดารัตน์ หล่อวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24 นาย จาตุรนต์ กัณทะธง นักวิทยาศาสตร์
25 นางสาว จิรพรรณ สำเภาพันธ์ นักวิชาการศึกษา
26 นางสาว สุนิสา สุวรรณ นักวิชาการศึกษา
27 นางสาว กรรณิการ์ เงินดี นักวิชาการศึกษา
28 นางสาว อันติกา ศรีวัฒนกูล พยาบาล
29 นาง นันทกานต์ แสนรักษ์ พยาบาล
30 นางสาว ขวัญหทัย แสวงงาม พยาบาล
31 นาย ธราดล โพธิษา เภสัชกร
32 นางสาว ณกมล สุทธธง เภสัชกร
33 นางสาว ระวีพรรณ สุนันต๊ะ นักการแพทย์แผนไทย
34 นางสาว เครือวัลย์ ยามเย็น นักการแพทย์แผนไทย
35 นางสาว ประภาภรณ์ ทวีโล นักวิชาการเงินและบัญชี
36 นาย ยศพล นันตาลิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
37 นางสาว จารุพักตร์ นันชัยอุด นักเทคนิคการแพทย์
38 นางสาว นฤมล โคตรชะขึง ทันตาภิบาล
39 นางสาว นิลุบล จีนหลักร้อย ผู้ช่วยพยาบาล
40 นางสาว วารุณี คำฮอม ผู้ช่วยพยาบาล
41 นางสาว วีรญา ขันเมือง ผู้ช่วยพยาบาล
42 นาย นราธิป อินทร์พรหม พนักงานเปล
43 นาย นที ศิริชุมชัย พนักงานขับรถยนต์