คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

VDO แนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

@ 2017 school of medicine