รายชื่อผู้ลงทะเบียน การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

14459826_1082583008457122_535205934_n

การประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” Social Innovation for Quality of Life Development

วันที่  7 – 8 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด เข้าร่วม
ประชุม
การชำระเงิน เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเย็น
1 นายจรินทร์  สารทอง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
388 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
เข้าร่วม
ประชุม
2 นายเขียนทอง กันทา สสอ.เมืองน่าน เข้าร่วม
ประชุม
3 นายอำนาจ  สุภาพ รพ.สต.บ้านไร่ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เข้าร่วม
ประชุม
4 น.ส.สมจิตร  เลียะเครือ รพ.สต.บ้านไร่ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เข้าร่วม
ประชุม
5 น.ส.อภิรุจี  เกณทา สสอ.ปง เข้าร่วม
ประชุม
6 นายพิสิษฐ์  สมงาม สสอ.ปง เข้าร่วม
ประชุม
7 นางสาวอังคณา  เพาะเจาะ บ. เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม
ประชุม
8 นายปราโมชน์  เลิศขามป้อม สสจ.ตาก ต.ไม้งาม อ.เมือง    ตาก ตาก 63000 เข้าร่วม
ประชุม
9 นางปราณี  จันต๊ะ รพ.แม่ใจ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา 56130 เข้าร่วม
ประชุม
10 นางพรรณี  บุญมา รพ.แม่ใจ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา 56130 เข้าร่วม
ประชุม
11 นางปภาดา  ชมภูนิตย์ รพ.ตรอน ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ตรอน อุตรดิตถ์ 53140 เข้าร่วม
ประชุม
12 นายไพรัช  วงศ์จุมปู สสจ.พะเยา  602 หมู่ที่ 11, อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยาตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, 56000 เข้าร่วม
ประชุม
13 นายนพดล  จำรัส สสจ.พะเยา  602 หมู่ที่ 11, อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, 56000 เข้าร่วม
ประชุม
14 นายภูวดล  พัสกาลปักษ์ รพ.สต.กองก๋อย ม.1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน   เข้าร่วม
ประชุม
15 นายสมพงษ์  ลุงบุตร รพ.สต.กองก๋อย ม.1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน   เข้าร่วม
ประชุม
16 นางสุนีย์  ชมภูนิช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแก้ว เข้าร่วม
ประชุม
17 นางนุชจิรา  บัวเขียว รพ.สต.ร้องเอี่ยน เลขที่ 202 หมู่ 8 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา    เข้าร่วม
ประชุม
18 นางภัทราภรณ์  จันทร์หิรัญ รพ.สต.ร้องเอี่ยน เลขที่ 202 หมู่ 8 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา    เข้าร่วม
ประชุม
19 นายคำนึง  แก้วเวียงเดช  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอม   เข้าร่วม
ประชุม
20  นางมาลัย     ทิพจร  สสอ.เมืองสกลนคร เข้าร่วม
ประชุม
21  นางพิมพ์พิชชา   ติงมหาอินทร์  รพ.สต.ธาตุเชิงชุม เข้าร่วม
ประชุม
22  นางเนตรนภา   พรหมสาขา ณ สกลนคร  รพ.สต.โนนหอม   เข้าร่วม
ประชุม
23  นางอุบลรัตน์  พลไชย  รพ.สต.ดอนแคนใต้ ต.หนองลาด เข้าร่วม
ประชุม
24  นางเพ็ญศรี   มานิสสรณ์  รพ.สต.แมด ต.ดงชน เข้าร่วม
ประชุม
 25  นางพัฑฒิดา ฉัตรสุมงคล  สสอ.เมืองน่าน  เข้าร่วม
ประชุม
 26 นางธีระธร นามวงศ์  รพ.งาว  เข้าร่วม
ประชุม
 27 นางวีรยาพร ความเพียร  รพ.งาว  เข้าร่วม
ประชุม
 28 นายปรีชา ล้อสวัสถ์พงษ์  บจก.ผึ้งน้อยเบเกอรี่  เข้าร่วม
ประชุม
 29  นายกุลพัทธ์ กิติทรัพย์  บจก.ผึ้งน้อยเบเกอรี่  เข้าร่วม
ประชุม
 30  นางสาวอัจฉราภรณ์ สมศรี  รพ.เชียงม่วน/สสอ.เชียงม่วน  เข้าร่วม
ประชุม
 31  นางสาวสุวิมล ฉลอม  รพ.เชียงม่วน/สสอ.เชียงม่วน  เข้าร่วม
ประชุม
 32 นายชัยยุทธ์ พันธ์ชัย  สสอ.เมืองสกลนคร  เข้าร่วม
ประชุม
 33  นางตรงศรณ์ คำทะเนตร  สสอ.เมืองสกลนคร  เข้าร่วม
ประชุม
 34  นายพิชญะ เดชโชติวิรุฬห์  รพ.สต.ลอ  เข้าร่วม
ประชุม
 √
 35  นางสาวภัทราวดี ก่อกุศล   รพ.สต.ลอ  เข้าร่วม
ประชุม
 √
 36  นางสมพร    ตาจุมปู  รพ.สต.ขุนควร ม.3 ต.ขุนควร  อ.ปง จ.พะเยา  เข้าร่วม
ประชุม
 37  นางรัตน์มณี ศิริ  รพ.สต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  เข้าร่วม
ประชุม
 38  นางสาวนิธาวัลย์ ทะนิต๊ะ  รพ.สต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  เข้าร่วม
ประชุม
 39  นายพิชัย คำไพร  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น  เข้าร่วม
ประชุม
 40  นายบัญชา ประมูลละคร  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วม
ประชุม
 41  นายประพันธ์ เทียนวิหาร  นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา เข้าร่วม
ประชุม
 42  นายอารัญ ปิงเมือง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่กา เข้าร่วม
ประชุม
 43  นายพัฒนพงศ์ คนสูง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  เข้าร่วม
ประชุม
 44  นายพงษ์ศักดิ์ ตักเตือน  รพ.สต.ขุนควร ม.3 ต.ขุนควร  อ.ปง จ.พะเยา  เข้าร่วม
ประชุม
 45 น.ส.นวรัตน์  ขำขา โรงพยาบาลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  เข้าร่วม
ประชุม
46 นายวิเชียร พันธ์สุข สาธารณสุขอําเภออินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
47 นางนงค์นุช  จันทโชติ ผอ.รพ.สต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
 √
 48 นายคำนวณ  จันทอุปลี ผอ.รพ.สต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
 √
49 นายประเสริฐ  พันธ์สุข ผอ.รพ.สต.ชีน้ำร้าย2 อ.อินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
50 นางสมใจ  ปิ่นทอง รพ.สต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
 51 นางนิฤมล  วงศ์สิทธิพรรุ่ง รพ.สต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี1  เข้าร่วม
ประชุม
 √
 52 นายชาญชัย  นามประกอบ สสอ.อินทร์บุรี  อ.อินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
 √
 53 นางเพ็ญจมาศ ศรีเตชะ รพ.สต.ทองเอน2 อ.อินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
 √
54 นางจงรัก  ชูเทียน สสอ.อินทร์บุรี  อ.อินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
 √
55 น.ส.อัมพวรรณ  เรืองแสง พยาบาลปริญญา ระดับ 8 กฟผ.แม่เมาะ  เข้าร่วม
ประชุม
56 น.ส.นารีนาถ จอมภา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ  7 กฟผ.แม่เมาะ  เข้าร่วม
ประชุม
57  แพทย์หญิงดารารัตน์  รัตนรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
  √
58  นางสุนีย์พร  รัตนอำภา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
 √
59  นางศรีสุวรรณ คล้ายดี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลอินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
  √
60  นางดวงดาว    วีระนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลอินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
  √
61  นางอุทัยวรรณ์  แจ่มถาวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
  √
62  นางกาญจนา    แป้นสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
  √
63  นายสุชิน    เอี่อมโอฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลอินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
  √
64  นางมาลัย   ราชอินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลอินทร์บุรี  เข้าร่วม
ประชุม
  √
65